Przedmiot działania i kompetencje


Celem działalności Ośrodka jest:
 

Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

świadczeń rodzinnych,
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

Organizację wewnętrzną, w tym zasady kierowania pracą Ośrodka, wewnętrzną strukturę organizacyjną, zadania wspólne dla wszystkich działów, zasady działania poszczególnych działów, określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem nr 9/2012 Dyrektora MOPS z dnia 3.12.2012 r. zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Sieradza.
 

Informacja wytworzona przez:
Malwina Osiewała
email: m.osiewala@mops.sieradz.eu
, w dniu:  29‑09‑2014 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 10:43:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive