Dyrektor


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr GRZEGORZ DELIDA

tel. 043 651 14 02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przymuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00 - 15.00, ul. Polna 5.

 

Zakres kompetencji Dyrektora:

 1. Kierowanie działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.
 2. Reprezentowanie Ośrodka wobec władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich.
 3. Współdziałanie w sprawach pomocy społecznej z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
 4. Współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w celu rozwiązywania problemów społecznych i zapewnienia środków na działalność pomocy społecznej.
 5. Określenie organizacji wewnętrznej, zasad funkcjonowania oraz firm i metod pracy Ośrodka. Opracowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Sieradz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.
 6. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy i poprawy jej efektywności.
 7. Wydawanie - w oparciu o rozpoznanie i istniejące możliwości - decyzjii administracyjnych o przyznaniu lub odmowie świadczeń z pomocy społecznej mieszkancom Sieradza, którzy jej potrzebują, stosownie do wydanego upoważnienia przez Prezydenta Miasta Sieradza.
 8. Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych w ramach udzielonego upoważnienia przez Prezydenta Miasta Sieradz.
 9. Prowadzenie wywiadu alimentacyjnego i postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odbieranie oświadczeń majątkowych oraz wydawania decyzji w tych sprawach stosownie do udzielonego upoważnienia przez Prezydenta Miasta Sieradza.
 10. Analizowanie stosowanych form i metod działania w zakresie opieki społecznej oraz dokonywanie oceny ich skuteczności.
 11. Dbanie o właściwą kadrę Ośrodka oraz podnoszenie ich kwalifikacji, w tym zatrudnienie, zwalnianie, awansowanie, premiowanie i nagradzanie oraz karanie dyscyplinarne pracowników.
 12. Ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników, zajmujących kierownicze stanowiska pracy oraz dla pracowników - bezpośrednio nadzorowanych - Działu Organizacyjno - Kadrowego; zatwierdzanie projektów zakresów czynności pracowników, przedkładanych przez kierowników działów,
 13. Składanie corocznie Radzie Miejskiej w Sieradzu planu wydatków (w formie i terminach ustalonych ustawą o finansach publicznych) oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 14. Zabezpieczanie realizacji planu przychodów i rozchodów.
 15. Dbanie o powierzone mienie.
 16. Zorganizowanie systemu kontroli zarządczej.
 17. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Ośrodka przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
 18. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.
 19. Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Prezydenta Miasta Sieradz.
Do kompetencji zastrzeżonych do decyzji Dyrektora Ośrodka należy:
 1. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Ośrodka.
 2. Wydawanie instrukcji służbowych, bądź wytycznych, które są przepisami wewnętrznymi określającymi zasady i procedury postępowania w określonych sprawach.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania, zwalniania, wynagradzania i karania dyscyplinarnego pracowników.
Informacja wytworzona przez:
Malwina Osiewała , w dniu:  13‑05‑2019 08:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polanowska
email: k.polanowska@mopssieradz.pl tel.:0438274566
, w dniu:  03‑08‑2007 08:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2023 16:04:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie