Główny Księgowy


Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr JUSTYNA JASIEWICZ

tel. 043 822 40 66

 

Zakres obowiązków głównego księgowego:

 1. Ustalanie wewnętrznej organizacji pracy podległego działu (równorzędnej komórki organizacyjnej) i podległych pracowników; dokonywanie podziału zadań i przedkładanie dyrektorowi lub zastępcy dyrektora do zatwierdzenia.
 2. Inicjowanie usprawnień organizacji pracy i przedkładanie wniosków dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.
 3. Zapewnienie terminowej i sprawnej realizacji zadań kierowanej komórki organizacyjnej.
 4. Przekazywanie do rozpatrzenia pracownikom wpływających spraw, udzielanie wskazówek, co do sposobu ich załatwiania i niezbędnej pomocy dla sprawnego wykonania zadań; rozliczanie pracowników z wykonania zadań.
 5. Sprawdzanie treści dokumentów przedkładanych do podpisu dyrektorowi i zastępcy dyrektora i ich parafowanie.
 6. Nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń.
 7. Kontrola, analiza i ocena wyników pracy kierowanej komórki organizacyjnej oraz jej poszczególnych pracowników.
 8. Przekazywanie przełożonemu informacji o przebiegu i wykonaniu zadań.
 9. Dokładna znajomość zagadnień i przepisów z zakresu swojego działania oraz prawidłowe ich stosowanie.
 10. Nadzór i kontrola nad prawidłowym obiegiem, znakowaniem, grupowaniem i przechowywaniem dokumentacji w kierowanej komórce organizacyjnej.
 11. Właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi Ośrodka przez podległych pracowników.
 12. Zapewnienie, zgodnego z wewnętrznymi uregulowaniami, przestrzegania tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, warunków bhp i przeciwpożarowych przez podległych pracowników.
 13. Uzgadnianie pod względem formalno - prawnym z radcą prawnym projektów pism i aktów prawnych przygotowywanych przez dział (równorzędną komórkę organizacyjną).
 14. Współpraca ze stanowiskiem pracy ds. aplikowania o środki zewnętrzne w sprawie pozyskiwania środków z zewnątrz, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 15. Głównemu księgowemu przysługują uprawnienia:

  1. Ustalanie zadań i wydawanie poleceń podległym pracownikom wynikających z zakresu czynności oraz wszelkich dodatkowych poleceń uznanych za niezbędne do pełnego i terminowego wykonania zadań przypisanych komórce organizacyjnej.
  2. Wnioskowanie do dyrektora bądź zastępcy dyrektora, stosownie do dokonanego podziału zadań, w sprawie zwolnienia, awansowania, nagradzania, premiowania i karania dyscyplinarnego podległych pracowników.
  3. Ustalanie i przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi bądź zastępcy dyrektora, stosownie do dokonanego podziału zadań, planu urlopów i zastępstw w okresach nieobecności pracowników.
  4. Główny księgowy jest odpowiedzialny za:

   1. Legalność, celowość i gospodarność wydanych poleceń i podejmowanych decyzji.
   2. Planowanie, organizowanie i kontrolę wykonania zadań zapewniający pełne i terminowe ich wykonanie.
   3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w tym przestrzeganie postanowień "Instrukcji kancelaryjnej" i "Jednolitego rzeczowego wykazu akt".
   4. Rzetelne i terminowe opracowywanie informacji i sprawozdań.
   5. Utrzymanie dyscypliny pracy, właściwych warunków bhp i przeciwpożarowych.


   6. Odpowiedzialność służbową, majątkową i karną określają przepisy kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i kodeksu karnego.
Informacja wytworzona przez:
Malwina Osiewała , w dniu:  13‑05‑2019 08:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polanowska
email: k.polanowska@mopssieradz.pl tel.:0438274566
, w dniu:  13‑05‑2019 08:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 10:57:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive